“ Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурлын саналын хуудас

Компанийн нэр: “Улаанбаатар хивс” ХК

Хурал хуралдах газар, өдөр, цаг: “Улаанбаатар хивс” ХК-ийн хурлын танхим

2018.04.10-ны өдөр  11:00 цаг

Хувьцаа эзэмшигчийн овог:

Нэр:

Регистрийн дугаар:

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл /доогуур нь зурах/:   энгийн  / давуу эрхийн

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: …………..ширхэг

Бүртгэгдсэн брокерийн компанийн нэр, код: ……………………………